Over Lot66 | Lot66

Over Lot66

Groeiend leisurecentre

Lot66 is een leisurecentre in Breda, Noord-Brabant. We bieden allerlei indoor en outdoor activiteiten en workshops aan. Voor elke gelegenheid hebben wij een leuke activiteit. Of je nu jong of oud bent, je kunt bij ons terecht! Naast alle activiteiten hebben we ook feest- en vergaderzalen en kunnen we voorzien op gebied van Food&Drinks. Wij kunnen voor jou het best passende feest, event, meeting of uitje organiseren. Onze crew staat altijd voor je klaar; bij de planning en organisatie, en uiteraard tijdens de dag zelf! Kijk in de menubalk bovenaan welke activiteiten het beste bij jouw wensen aansluiten.

 

We zijn ooit ontstaan in 1997, toen waren we nog een kartbaan. Sinds 2009 gaan we als Lot66 door het leven en bieden we veel meer aan dan bijvoorbeeld alleen karts. Denk bijvoorbeeld aan lasergamen, bowlen, klimmen, solex rijden, escape rooms, etc. Het totaalconcept achter Lot66 wordt ontwikkeld door Lothian; een onderzoeksbedrijf met een sterk maatschappelijke gedachte. Zie hiervoor www.lothian.nl. 

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INDOOR KARTCENTRE BREDA B.V. h.o.d.n. Lot66

 

BEGRIPPEN EN TOEPASSELIJKHEID
Lot66: Lot66
Contractant: de (rechts)persoon die voor zichzelf en of voor anderen met Lot66 een overeenkomst sluit tot deelname aan/bezoek van (activiteiten van) Lot66.
Klant: de persoon die al dan niet door tussenkomst van een contractant aan activiteiten van Lot66 deelneemt dan wel Lot66 bezoekt.

 

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Lot66 met derden worden gesloten, tenzij de toepasselijkheid geheel danwel gedeeltelijk schriftelijk wordt uitgesloten. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de contractant/klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.    Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd danwel terzijde wordt gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

DEELNAME
3.    Iedere klant dient zich te houden aan de reglementen van Lot66. De reglementen zijn te lezen op diverse mededelingsborden en kunnen desgevraagd mondeling toegelicht worden.
4.    Alle aanwijzingen van personeel van Lot66 dienen terstond opgevolgd te worden.
5.    Aan Lot66 komt steeds de bevoegdheid toe om te beoordelen of iemand geschikt is voor deelname aan de activiteiten. Voorts kan Lot66 steeds bepalen op wat voor wijze de deelname zal plaatsvinden, dan wel hier tussentijds wijzigingen in aanbrengen.

 

AANGAAN EN NAKOMING VAN DE OVEREENKOMSTEN
6.    De totstandkoming van een overeenkomst met Lot66 is vormvrij. Lot66 is niet gehouden haar verplichtingen uit hoofde van een (mondelinge) overeenkomst na te komen tenzij de contractant/klant de overeenkomst (1) schriftelijk heeft bevestigd door ondertekening van het daarvoor bestemde formulier en (2) het daarbij bepaalde bedrag volledig heeft voldaan.
7.    In verband met de instructie en voorbereidingen wordt de klant geacht 30 minuten voor aanvang van het gereserveerde tijdstip aanwezig te zijn.
8.    Lot66 zal zich er voor inspannen alle arrangementen en activiteiten te laten plaatsvinden op de overeengekomen datum en tijdstip. Alle tijden zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke tijden.
9.    Als de overeengekomen activiteiten niet (volledig) kunnen worden gehouden doordat zij door toedoen van de klant te laat beginnen, komt dat voor rekening van de klant.

 

RESERVERING EN BETALING
10.    Een reservering wordt pas definitief nadat een schriftelijke bevestiging van de reservering, toegestuurd door IFB, ondertekend door de contractant retour is ontvangen door Lot66
11.    De volledige betaling van het factuurbedrag dient uiterlijk 1 week voorafgaande aan de gereserveerde datum te zijn ontvangen. Bij reservering binnen 1 week voor datum, dient het volledige bedrag in zijn geheel te zijn voldaan voordat de reservering definitief wordt.
12.    Bij niet betaling conform de hier gestelde regels kan Lot66 de reservering annuleren. De kosten van annulering worden in rekening gebracht.
13.    Indien een contractant niet aan enige betalingsverplichting voldoet, brengt Lot66 zonder ingebrekestelling 1% rente per maand over het openstaande bedrag in rekening, vanaf de vervaldag, onverminderd aan Lot66 verder toekomende rechten.
14.    Alle door Lot66 gemaakte buitenrechtelijke kosten gemaakt om betaling te verkrijgen danwel vergoeding van de schade zijn voor rekening van de betreffende contractant/klant. De buitenrechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,-, onverminderd werkelijke kosten en proceskosten.

 

PRIJZEN
15.    Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Lot66 behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen zonder voorafgaand toestemming te verkrijgen. De contractant/klant heeft het recht om bij prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst te ontbinden.

 

ANNULERING/ONTBINDING
16.    Annulering is tot 1 maand voor de gereserveerde datum kosteloos mogelijk. Bij annulering binnen een maand maar meer dan 2 weken voor de gereserveerde datum is 50% van de overeengekomen prijs per (geannuleerde) klant verschuldigd, bij annulering binnen 2 weken voor de datum 75%, en bij annulering binnen 1 week 100% van de overeengekomen prijs per klant.
17.    Lot66 kan middels een schriftelijke verklaring overgaan tot ontbinding van de (reserverings)overeenkomst en kan schadevergoeding eisen, indien de contractant/klant tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, dan wel overlijdt, failliet wordt verklaard, aan hem/haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel de Wet Schuldensanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard.
18.    Indien de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van Lot66 wordt vertraagd of verhinderd door niet aan Lot66 toerekenbare tekortkomingen dan wel onvoorziene niet toerekenbare omstandigheden (overmacht), is Lot66 gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Lot66 tot enige schadevergoeding of boete is gehouden.
19.    Indien tengevolge van voornoemde overmachtsituatie de overeenkomst aan de zijde van Lot66 niet (volledig) nageleefd kan worden en Lot66 tot (gedeeltelijke) ontbinding overgaat, is de klant het (volledige) factuurbedrag niet langer verschuldigd en zal (gedeeltelijke) restitutie volgen van hetgeen reeds is betaald, zulks naar rato van hetgeen wel is gepresteerd.

 

AANSPRAKELIJKHEID
20.    Het deelnemen aan en het bezoeken van de activiteiten van Lot66 kan risico’s met zich mee brengen voor gezondheid en materiele zaken van klanten. Iedere klant neemt deze risico¹s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. Lot66 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die een klant danwel een derde direct/indirect in verband met deelnemen aan/bezoeken van (enige activiteit van) Lot66 lijdt, tenzij die schade te wijten is aan opzet danwel grove schuld zijdens Lot66.
21    Voorzover Lot66 al tot vergoeding van enige schade aangesproken kan worden, zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Lot66 wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Lot66.
22.    De klant vrijwaart Lot66 voor aanspraken door derden die zijn ontstaan door toedoen van klant, daaronder begrepen een niet naleven of in strijd handelen met het reglement en aanwijzingen van Lot66.
23.    Indien Lot66 door toedoen, nalaten of niet naleven van reglement/aanwijzingen door klanten schade lijdt, kan Lot66 de schade in rekening brengen bij de betreffende klanten, alsmede bij de contractant, die hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door klanten die behoren tot de groep waarvoor hij de overeenkomst met Lot66 heeft gesloten.

 

MATERIAAL EN BESCHERMING
24.    Deelnemers moeten verplicht gebruik maken van het door Lot66 ter beschikking gestelde (beschermings)materiaal/-kleding.
25.    (beschermings)materiaal/-kleding zal steeds met de vereiste zorg en overeenkomstig de aanwijzingen van het aanwezige personeel van Lot66 moeten worden gebruikt.
26.    Lot66 heeft altijd het recht het beschikbaar gestelde (beschermings)materiaal/-kleding te beschermen danwel te vervangen.
27.    Indien een activiteit en of (beschermings)materiaal/-kleding  in het ongerede raakt door onzorgvuldig gebruik ervan door de klant of door gebruik in strijd met het reglement of aanwijzingen van het personeel en de activiteit daardoor niet kan worden vervolgd, kan de betreffende klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding dan wel teruggave van gedane betalingen.

 

GEDRAG/ORDEMAATREGELEN
28    Opzettelijk gevaarzettend gedrag is verboden. Aanrijdingen/botsingen dienen altijd te worden verkomen, ook in een wedstrijd.
29    Indien dit nodig wordt geacht in verband met de veiligheid of ordehandhaving, danwel in verband met onvoorziene omstandigheden, kan door Lot66 wijziging worden aangebracht in de activiteiten dan wel zelfs over worden gegaan tot onmiddellijke beëindiging/opschorting ervan.
30    Het bovenstaande ingrijpen door Lot66 leidt niet tot een verplichting tot vergoeding van schade en/of teruggave/vermindering van factuurbedragen.
31    (het personeel van) Lot66 is bevoegd klanten van (verdere) deelname uit te sluiten/de toegang tot het pand van Lot66 te ontzeggen, indien:
32    de klant zich zodanig gedraagt dat dit hinder of gevaar oplevert voor zichzelf, overige klanten en/of personeel en/of voortgang van de activiteiten belemmert.
33    de klant door opzet/roekeloosheid/onvoorzichtig gedrag schade veroorzaakt aan (beschermings)materiaal/-kleding, dan wel aan derden of aan derden toebehorende zaken.
34    de klant onder invloed is van alcohol, medicijnen en/of genotmiddelen.
35    de klant zich niet houdt aan het reglement en/of aanwijzingen van (personeel van) Lot66.
36    Uitsluiting van (verdere) deelname danwel verwijdering uit het pand/circuit leidt nooit tot teruggave/vermindering van het betaalde bedrag ten behoeve van deze klant.

 

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS
37    Het is ter beoordeling van Lot66 hoeveel personen maximaal kunnen deelnemen aan een activiteit.
38    Indien zij dit mogelijk acht, laat Lot66 meerdere klanten (ook behorende tot de groep van een andere contractant) toe tot de activiteitenruimte op eenzelfde tijdstip. Het is mogelijk tegen betaling een activiteit ten behoeve van de groep van de contractant te reserveren. Dit dient schriftelijk overeengekomen te worden.

 

KLACHTEN EN GESCHILLEN
39    Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst dienen, om voor behandeling in aanmerking te komen binnen 10 dagen na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk te worden ingediend bij Lot66, dit onder nauwkeurige opgave van de feiten. Na deze termijn wordt de contractant/klant geacht tevreden te zijn.
40    Op  alle geschillen betrekking hebbend op een overeenkomst met Lot66 is het Nederlandse Recht van toepassing. Geschillen zullen, onverminderd de wettelijke regelingen omtrent absolute en relatieve competentie worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda, tenzij de contractant/klant binnen een maand nadat door Lot66 een beroep is gedaan op voornoemd beding te kennen geeft het geschil voor te zullen leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

Breda, november 2006

 

Lot66
Mijkenbroek 27, 4824 AA Breda

Privacy Statement

Lot66 hecht veel waarde aan het beschermen van je privacy en de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt. Daarom leggen we in dit privacy statement uit welke gegevens we van je verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden je aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.

 

Wie verwerkt je persoonsgegevens?

Lot66 is een handelsnaam van Indoor Kartcentre Breda BV, Mijkenbroek 27  4824AA Breda, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20081322. Indoor Kartcentre Breda B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van je persoonsgegevens. Het kan zijn dat voor de verwerking gebruik wordt gemaakt van derden, met wie Lot66 een verwerkingsovereenkomst heeft. Als je bijvoorbeeld bij Lot66 een kart account aanmaakt, maken wij hiervoor gebruik van een speciaal hierin gespecialiseerde partij: RaceFacer.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, worden persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: je (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook de inloggegevens van jouw bij Lot66 aangemaakte account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

 

Van wie verzamelt Lot66 persoonsgegevens?

Lot66 verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met Lot66. 

 

Bijvoorbeeld als je:

• een Lot66 account aanmaakt via RaceFacer
• een reservering plaatst
• aangeeft onze newsletter te willen ontvangen
• aan een promotie deelneemt
• deelneemt aan enquêtes of onderzoeken
• inlogt op je Lot66 account via RaceFacer of via social media
• bij Lot66 werkzaam bent
• bij Lot66 solliciteert of hiertoe contact opneemt
• een zakelijke relatie hebt met Lot66
• je gegevens invult of achterlaat bij onze vestiging.

 

Contact met Lot66 kan bijvoorbeeld plaatsvinden via:

• telefoon
• schriftelijke correspondentie
• een contact-, inschrijf- of reserveringsformulier op lot66.nl, bijvoorbeeld voor het aanvragen van offerte of het inschrijven voor een newsletter
• e-mail
• de online reserveringsmodule op lot66.nl 
• de (vaste en mobiele) registratiekiosken in onze vestiging
• een link die is opgenomen in een door Lot66 toegezonden newsletter of een andere aan jou aangeboden elektronische boodschap.

 

 

Welke persoonsgegevens verzamelt Lot66?

Lot66 verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:

• personalia: je (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres. Bij de aanmaak van een Lot66 account kun je op vrijwillige basis meer gegevens beschikbaar stellen 
• reserveringsgegevens (bijvoorbeeld welke producten of diensten je afneemt)
• interactiegegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s je bezoekt op lot66.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social media en contact met de klantenservice).

 

Op basis van welke grondslag verwerkt Lot66 persoonsgegevens?

Lot66 verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om je reservering te registreren en de daarbij behorende uitvoering te organiseren, en om contact te houden over (de voortgang van) je reservering.

Lot66 verwerkt persoonsgegevens op basis van je toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Lot66. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat Lot66 haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken over gegevens omtrent je gebruik van de website en je voorkeuren. Ook kunnen we de werking van de website optimaliseren.

Tenslotte kan Lot66 persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

 

Voor welke doeleinden verwerkt Lot66 persoonsgegevens?

Lot66 verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Lot66 en haar klanten: het verwerken van reserveringen, het uitvoeren van reserveringen en het informeren over reserveringen; 
• het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige reserveringen; 
• het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website om optimaal gebruiksgemak te bieden; 
• het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor je te verbeteren; 
• het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende (digitale) communicatiekanalen; 
• het uitvoeren van sollicitatieprocedures.

Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert Lot66 beschikbare (persoons)gegevens, zoals in dit privacy statement benoemd, om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met je beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

 

Bewaartermijnen

Lot66 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, danwel op grond van de wet is vereist.

• persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van 5 jaar 

• persoonsgegevens in een door jou bevestigd Lot66 account via RaceFacer worden ongelimiteerd bewaard, totdat het account wordt opgeheven

• persoonsgegevens van medewerkers worden bewaard gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst

• persoonsgegevens van sollicitanten worden bewaard gedurende de looptijd van de sollicitatieprocedure.

 

Bewaartermijnen kunnen afwijken indien dit op grond van de wet is vereist.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst (voorbeelden hiervan zijn ons reserverings- en profielregistratiesysteem RaceFacer), of wanneer Lot66 hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.

Deze partijen verwerken je persoonsgegevens alleen op de manier zoals Lot66 hen voorschrijft. Lot66 verkoopt of verstrekt je persoonlijke gegevens niet aan derden.

 

Lot66 en andere websites

Op onze website kun je een aantal links aantreffen naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Lot66 is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met je persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement van de website die je bezoekt.

 

Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt.

Op onze website maken we gebruik van verschillende soorten cookies, namelijk:
• functionele cookies
• Analytics cookies
• advertising cookies
• social media cookies.

 

Alle informatie omtrent het in- of uitschakelen van cookies kunt u terug vinden in help functie van uw browser of op de website van de browser ontwikkelaar

Google Analytics

Lot66 maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Lot66 bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Lot66 te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Lot66 heeft hier geen invloed op. Lot66 heeft Google geen toestemming gegeven om via Lot66 verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

Beveiliging

Lot66 hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. Lot66 neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen, waaronder:
• het gebruik van veilige (server)systemen
• consequent wachtwoord- en toegangsbeleid
• periodieke organisatorische evaluatie
• voortdurende backups van gegevens (ten behoeve van herstel bij incidenten) 
• instructie van onze medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens, en bijbehorende handelwijze.

 

Je rechten

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je hebben ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of, in opdracht van jou, direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Alle verzoeken kunnen gericht worden aan privacy@lot66.nl

 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan verzoeken wij je hierover direct contact met ons op te nemen. We streven er altijd naar om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact

Wil je na het lezen van ons privacy statement meer informatie, of heb je nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op via privacy@lot66.nl

 

Wijzigingen privacy statement

Lot66 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren je dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vind je altijd op onze website.

 

© 2022 Lot66Lothian BV