Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN INDOOR KARTCENTRE BREDA B.V. h.o.d.n. Lot66

BEGRIPPEN EN TOEPASSELIJKHEID
Lot66: Lot66
Contractant: de (rechts)persoon die voor zichzelf en of voor anderen met Lot66 een overeenkomst sluit tot deelname aan/bezoek van (activiteiten van) Lot66.
Klant: de persoon die al dan niet door tussenkomst van een contractant aan activiteiten van Lot66 deelneemt dan wel Lot66 bezoekt.

 1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door Lot66 met derden worden gesloten, tenzij de toepasselijkheid geheel danwel gedeeltelijk schriftelijk wordt uitgesloten. Toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de contractant/klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  2.    Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd danwel terzijde wordt gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

DEELNAME

 1.  Iedere klant dient zich te houden aan de reglementen van Lot66. De reglementen zijn te lezen op diverse mededelingsborden en kunnen desgevraagd mondeling toegelicht worden.
  4.    Alle aanwijzingen van personeel van Lot66 dienen terstond opgevolgd te worden.
  5.    Aan Lot66 komt steeds de bevoegdheid toe om te beoordelen of iemand geschikt is voor deelname aan de activiteiten. Voorts kan Lot66 steeds bepalen op wat voor wijze de deelname zal plaatsvinden, dan wel hier tussentijds wijzigingen in aanbrengen.

AANGAAN EN NAKOMING VAN DE OVEREENKOMSTEN

 1.  De totstandkoming van een overeenkomst met Lot66 is vormvrij. Lot66 is niet gehouden haar verplichtingen uit hoofde van een (mondelinge) overeenkomst na te komen tenzij de contractant/klant de overeenkomst (1) schriftelijk heeft bevestigd door ondertekening van het daarvoor bestemde formulier en (2) het daarbij bepaalde bedrag volledig heeft voldaan.
  7.    In verband met de instructie en voorbereidingen wordt de klant geacht 30 minuten voor aanvang van het gereserveerde tijdstip aanwezig te zijn.
  8.    Lot66 zal zich er voor inspannen alle arrangementen en activiteiten te laten plaatsvinden op de overeengekomen datum en tijdstip. Alle tijden zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke tijden.
  9.    Als de overeengekomen activiteiten niet (volledig) kunnen worden gehouden doordat zij door toedoen van de klant te laat beginnen, komt dat voor rekening van de klant.

RESERVERING EN BETALING

 1.  Een reservering wordt pas definitief nadat een schriftelijke bevestiging van de reservering, toegestuurd door IFB, ondertekend door de contractant retour is ontvangen door Lot66
  11.    De volledige betaling van het factuurbedrag dient uiterlijk 1 week voorafgaande aan de gereserveerde datum te zijn ontvangen. Bij reservering binnen 1 week voor datum, dient het volledige bedrag in zijn geheel te zijn voldaan voordat de reservering definitief wordt.
  12.    Bij niet betaling conform de hier gestelde regels kan Lot66 de reservering annuleren. De kosten van annulering worden in rekening gebracht.
  13.    Indien een contractant niet aan enige betalingsverplichting voldoet, brengt Lot66 zonder ingebrekestelling 1% rente per maand over het openstaande bedrag in rekening, vanaf de vervaldag, onverminderd aan Lot66 verder toekomende rechten.
  14.    Alle door Lot66 gemaakte buitenrechtelijke kosten gemaakt om betaling te verkrijgen danwel vergoeding van de schade zijn voor rekening van de betreffende contractant/klant. De buitenrechtelijke kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 200,-, onverminderd werkelijke kosten en proceskosten.

PRIJZEN

 1.  Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Lot66 behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen zonder voorafgaand toestemming te verkrijgen. De contractant/klant heeft het recht om bij prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst te ontbinden.

ANNULERING/ONTBINDING

 1.  Annulering is tot 1 maand voor de gereserveerde datum kosteloos mogelijk. Bij annulering binnen een maand maar meer dan 2 weken voor de gereserveerde datum is 50% van de overeengekomen prijs per (geannuleerde) klant verschuldigd, bij annulering binnen 2 weken voor de datum 75%, en bij annulering binnen 1 week 100% van de overeengekomen prijs per klant.
  17.    Lot66 kan middels een schriftelijke verklaring overgaan tot ontbinding van de (reserverings)overeenkomst en kan schadevergoeding eisen, indien de contractant/klant tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, dan wel overlijdt, failliet wordt verklaard, aan hem/haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel de Wet Schuldensanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing wordt verklaard.
  18.    Indien de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van Lot66 wordt vertraagd of verhinderd door niet aan Lot66 toerekenbare tekortkomingen dan wel onvoorziene niet toerekenbare omstandigheden (overmacht), is Lot66 gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat Lot66 tot enige schadevergoeding of boete is gehouden.
  19.    Indien tengevolge van voornoemde overmachtsituatie de overeenkomst aan de zijde van Lot66 niet (volledig) nageleefd kan worden en Lot66 tot (gedeeltelijke) ontbinding overgaat, is de klant het (volledige) factuurbedrag niet langer verschuldigd en zal (gedeeltelijke) restitutie volgen van hetgeen reeds is betaald, zulks naar rato van hetgeen wel is gepresteerd.

AANSPRAKELIJKHEID

 1.  Het deelnemen aan en het bezoeken van de activiteiten van Lot66 kan risico’s met zich mee brengen voor gezondheid en materiele zaken van klanten. Iedere klant neemt deze risico¹s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening. Lot66 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die een klant danwel een derde direct/indirect in verband met deelnemen aan/bezoeken van (enige activiteit van) Lot66 lijdt, tenzij die schade te wijten is aan opzet danwel grove schuld zijdens Lot66.
  21    Voorzover Lot66 al tot vergoeding van enige schade aangesproken kan worden, zal de aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Lot66 wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico van Lot66.
  22.    De klant vrijwaart Lot66 voor aanspraken door derden die zijn ontstaan door toedoen van klant, daaronder begrepen een niet naleven of in strijd handelen met het reglement en aanwijzingen van Lot66.
  23.    Indien Lot66 door toedoen, nalaten of niet naleven van reglement/aanwijzingen door klanten schade lijdt, kan Lot66 de schade in rekening brengen bij de betreffende klanten, alsmede bij de contractant, die hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door klanten die behoren tot de groep waarvoor hij de overeenkomst met Lot66 heeft gesloten.

MATERIAAL EN BESCHERMING

 1.  Deelnemers moeten verplicht gebruik maken van het door Lot66 ter beschikking gestelde (beschermings)materiaal/-kleding.
  25.    (beschermings)materiaal/-kleding zal steeds met de vereiste zorg en overeenkomstig de aanwijzingen van het aanwezige personeel van Lot66 moeten worden gebruikt.
  26.    Lot66 heeft altijd het recht het beschikbaar gestelde (beschermings)materiaal/-kleding te beschermen danwel te vervangen.
  27.    Indien een activiteit en of (beschermings)materiaal/-kleding  in het ongerede raakt door onzorgvuldig gebruik ervan door de klant of door gebruik in strijd met het reglement of aanwijzingen van het personeel en de activiteit daardoor niet kan worden vervolgd, kan de betreffende klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding dan wel teruggave van gedane betalingen.

GEDRAG/ORDEMAATREGELEN

28    Opzettelijk gevaarzettend gedrag is verboden. Aanrijdingen/botsingen dienen altijd te worden verkomen, ook in een wedstrijd.
29    Indien dit nodig wordt geacht in verband met de veiligheid of ordehandhaving, danwel in verband met onvoorziene omstandigheden, kan door Lot66 wijziging worden aangebracht in de activiteiten dan wel zelfs over worden gegaan tot onmiddellijke beëindiging/opschorting ervan.
30    Het bovenstaande ingrijpen door Lot66 leidt niet tot een verplichting tot vergoeding van schade en/of teruggave/vermindering van factuurbedragen.
31    (het personeel van) Lot66 is bevoegd klanten van (verdere) deelname uit te sluiten/de toegang tot het pand van Lot66 te ontzeggen, indien:
32    de klant zich zodanig gedraagt dat dit hinder of gevaar oplevert voor zichzelf, overige klanten en/of personeel en/of voortgang van de activiteiten belemmert.
33    de klant door opzet/roekeloosheid/onvoorzichtig gedrag schade veroorzaakt aan (beschermings)materiaal/-kleding, dan wel aan derden of aan derden toebehorende zaken.
34    de klant onder invloed is van alcohol, medicijnen en/of genotmiddelen.
35    de klant zich niet houdt aan het reglement en/of aanwijzingen van (personeel van) Lot66.
36    Uitsluiting van (verdere) deelname danwel verwijdering uit het pand/circuit leidt nooit tot teruggave/vermindering van het betaalde bedrag ten behoeve van deze klant.

MAXIMAAL AANTAL DEELNEMERS

37    Het is ter beoordeling van Lot66 hoeveel personen maximaal kunnen deelnemen aan een activiteit.
38    Indien zij dit mogelijk acht, laat Lot66 meerdere klanten (ook behorende tot de groep van een andere contractant) toe tot de activiteitenruimte op eenzelfde tijdstip. Het is mogelijk tegen betaling een activiteit ten behoeve van de groep van de contractant te reserveren. Dit dient schriftelijk overeengekomen te worden.

KLACHTEN EN GESCHILLEN

39    Klachten omtrent de uitvoering van de overeenkomst dienen, om voor behandeling in aanmerking te komen binnen 10 dagen na uitvoering van de desbetreffende overeenkomst schriftelijk te worden ingediend bij Lot66, dit onder nauwkeurige opgave van de feiten. Na deze termijn wordt de contractant/klant geacht tevreden te zijn.
40    Op  alle geschillen betrekking hebbend op een overeenkomst met Lot66 is het Nederlandse Recht van toepassing. Geschillen zullen, onverminderd de wettelijke regelingen omtrent absolute en relatieve competentie worden voorgelegd aan de rechtbank te Breda, tenzij de contractant/klant binnen een maand nadat door Lot66 een beroep is gedaan op voornoemd beding te kennen geeft het geschil voor te zullen leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Breda, november 2006

Lot66
Mijkenbroek 27, 4824 AA Breda

 

 

HUURVOORWAARDEN

E-Scooter en Solex

Onder huurder wordt verstaan: degene die de huurovereenkomst ondertekent
Onder het gehuurde wordt verstaan: E-Scooter of Solex met alle toebehoren als zijnde vermeld op de overeenkomst.

 

Artikel 1
De huurder wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Lot66 wordt geacht het gehuurde in goede staat te hebben afgeleverd.
Er dient een borg voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als het gehuurde in eenzelfde staat als bij ontvangst wordt teruggebracht. Contante borg ontvangt u direct terug na uw tocht, een borg per pinbetaling ontvangt u op een later moment retour. De kosten van de borg zijn €50 per E-Scooter of Solex met een maximum van €250,- per reservering. Tevens dient de huurder een geldig Nederlands legitimatiebewijs achter te laten.

Artikel 2
Het rijden op een E-Scooter of Solex is alleen toegestaan aan personen die in het bezit zijn van een geldig brommercertificaat of rijbewijs.

Artikel 3
a) De huurder is aansprakelijk voor schade aan de E-Scooter of Solex ongeacht hoe deze schade is ontstaan of wie de schade heeft veroorzaakt. De huurder is tevens verantwoordelijk in geval van diefstal van het gehuurde. De huurder zal kosten van herstel of vervanging uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de E-Scooter of Solex contact aan Lot66 voldoen.
b) De huurder/bestuurder is WA verzekerd voor de schade toegebracht tijdens het gebruik van het gehuurde, aan derden met een eigen risico van €250,-.

Artikel 4
Lot66 is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van Lot66 op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 5
Lot66 is te allen tijde gerechtigd het gehuurde na vermeend misbruik in te nemen.

Artikel 6
De huurder zal als een goed beheerder voor het gehuurde zorgen en deze overeenkomstig de bestemming gebruiken.

Artikel 7
Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden in onderhuur of gebruik af te staan. Het is tevens niet toegestaan de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

Artikel 8
Bij een vroegtijdige retournering van het gehuurde blijft de volle huurprijs gelden.

Artikel 9
Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en de Algemene Plaatselijke Verordening is het ten strengste verboden voor de bestuurder:
a) Alcoholische dranken voorafgaand en/of tijdens de huurperiode te nuttigen.
b) Trottoirbanden op en af te rijden.
c) Met de E-Scooter of Solex tijdens het rijden tegen elkaar aan te botsen.
d) Eén of meerdere personen te vervoeren.

Artikel 10
Het huren van de E-Scooter of Solex geschiedt op eigen risico. Lot66 is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden, kleding en/of goederen.

Artikel 11
Bij tijdsoverschrijding geldt per afgerond kwartier een tarief van €3,- per gehuurde E-Scooter of Solex.

Artikel 12
Bij reservering dient het volledige bedrag voortvloeiend uit de reservering uiterlijk 1 week voor de huurdatum te worden overgemaakt op ABN/AMRO-rekening: NL67 ABNA 0509576923 t.n.v. Indoor Kartcentre Breda BV.
Bij reservering binnen 1 week voor de huurdatum dient het volledige bedrag direct te worden overgemaakt.

Artikel 13
Annulering is kosteloos tot 2 weken voor de huurdatum. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de tocht geldt de volledige huursom.